Warunki gwarancji naszych wyrobów

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:
1. Gwarantem jakości urządzenia jest Grafik Studio ul. Dąbrówki 52 A, 05-300 Mińsk Maz.
2.Grafik Studio gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
3.Grafik Studio ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.
4. Gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi t.j. właścicielowi według odpowiedniego dokumentu F-Vat.
5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Grafik Studio
6. Jeżeli w okresie trwania gwarancji zostaną wykonane 4 naprawy o tym samym charakterze sprzedawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad.
7. Reklamowane urządzenie winno być: dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z drukiem gwarancyjnym i xero dokumentu zakupu (F-VAT).
B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:
Grafik Studio odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
● stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
● dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego
● stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
● wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.
C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:
1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji:
2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane
7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych

 

Warunki gwarancji naszych usług

Ogólne warunki gwarancji jakości usług.
2.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami technicznymi.
2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

2.3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2.4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
2.5. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, termin gwarancji dla tej części przedłuża się od chwili usunięcia wad o termin wykonanej naprawy .
2.6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania w sposób
niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
wykonywania prac nad usuwaniem wad.